Đã đến lúc đánh giá lại sự an toàn của các thiết bị có thể tái sử dụng